چیو ببینم؟

هر

به نماد

نگاه کن

چطوری شد...

اگر

از

ریال بالاتر رفت

یا

اگر

از

ریال پایین تر اومد

چیکار کنم؟

عدد از آن را

!