چیو ببینم؟

هر

به نماد

نگاه کن

چطوری شد...

اگر

و

مقدار

شد

چیکار کنم؟

:

عدد از سهم را در قیمت

ریال

، جمعاً معادل

ریال

!