چیو ببینم؟

هر

به نماد

نگاه کن

چطوری شد...

اگر

و

مقدار

شد

اگر

و

مقدار

شد

چیکار کنم؟

عدد از آن را

!