چیو ببینم؟

هر

به

نگاه کن

چطوری شد...

اگر

و

مقدار

شد

چیکار کنم؟

نوتیف بده

!