الگوریتم حد سود و ضرر

الگوریتم ساده دو شرطی

الگوریتم پایش بازار

الگوریتم اجرای معاملات